Zapraszamy również na stronę internetową "nowszej generacji" pod adres: www.new.biopax.com.pl


Szanowni Państwo

   Zgodnie z przyjętą przez Polskę dyrektywą Rady UE: 91/271/EWG, której implementacją jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wszystkie jednostki samorządowe muszą mieć rozwiązany problem gospodarki wodno-ściekowej. Oznacza to, że co najmniej 85 % mieszkańców musi być podłączonych do urządzeń kanalizacyjnych, których poziom techniczny zapewni odprowadzanie do środowiska ścieków mających parametry zgodne z prawem krajowym i unijnym.

   W negocjacjach przedakcesyjnych ustalono, że cały obszar Polski, ze względu na jego położenie w 99,7 % w zlewisku Morza Bałtyckiego, uznano za „obszar wrażliwy” na eutrofizację. Oznacza to, że ścieki muszą zostać poddane bardziej rygorystycznemu oczyszczeniu w celu ograniczenia zrzutów do wód zanieczyszczeń biodegradowalnych, w tym związków azotu i fosforu zredukowanych co najmniej o 75 %. Dotyczy to wszystkich oczyszczalni powyżej 2’000 RLM.

   Niespełnienie tego wymogu skutkować będzie karami dla podmiotów odprowadzających nieodpowiednio oczyszczone ścieki, w wysokości podwyższonej o 500 % stawki opłaty za korzystanie ze środowiska jak, przy braku pozwolenia wodnoprawnego. Pomijając przypadki skrajne, gdzie gmina bądź aglomeracja nie posiada oczyszczalni, sami Państwo oceńcie, czy posiadana przez Was substancja techniczna przejdzie weryfikację niezależnych, surowych i działających ściśle zgodnie z prawem organów kontrolnych, często wspartych audytorami z Unii Europejskiej.

   Pomimo tego, że dotacje z UE na ten cel już się wyczerpują, sytuacja nie jest beznadziejna. Firma BIOPAX-WBWW oraz Irlandzka Grupa Inwestycyjna utworzyły nową spółkę IGI AQUA, która w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym oferuje:
   - projektowanie,
   - inwestowanie,
   - budowę/modernizację,
   - eksploatację zbudowanych/zmodernizowanych oczyszczalni ścieków,

   W przypadku podpisania umowy pomiędzy IGI AQUA, a samorządem, IGI AQUA byłby operatorem danej oczyszczalni, którą po upływie okresu umowy przekazałby w stanie niepogorszonym samorządowi. W czasie trwania umowy IGI AQUA czerpiąc pożytki z eksploatacji weźmie na siebie całe ryzyko i odpowiedzialność za uzyskanie efektu ekologicznego.

   Sądzimy, że propozycja nasza jest warta merytorycznego rozpatrzenia. W przypadku zainteresowania nasza ofertą jesteśmy gotowi spotkać się i przybliżyć całość zagadnienia.

   Zapraszamy do współpracy.

   Zespół BIOPAX.


OFERUJEMY USŁUGI:

· przygotowanie koncepcji realizacji przedsięwzięcia,
· przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych (PFU),
· wykonywanie raportów oddziaływania na środowisko i uzyskiwanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych,
· wykonywanie operatów wodnoprawnych i uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych,
· projektowanie kompaktowych, niskoenergetycznych, pachnących, zielonych oczyszczalni ścieków o dowolnej wielkości,
· modernizacje i remonty istniejących oczyszczalni ścieków,
· wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
· rekultywacje wód powierzchniowych oraz napowietrzanie stawów rybnych,
· pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych.

REALIZUJEMY:

· projekty przetargowe, budowlane, wykonawcze,
· oczyszczalnie ścieków "pod klucz"
· systemy napowietrzania w oczyszczalniach, stawach i innych zbiornikach,
· rekultywację jezior.

PRODUKUJEMY:

· systemy napowietrzania,
· przepływowe złoża biologiczne,
· urządzenia do oczyszczalni ścieków.

UWAGA!:

W dziale technologia zamieściliśmy porównanie naszego autorskiego systemu napowietrzania ASD do dyfuzorów drobnopęcherzykowych wraz z tabelami doboru. Polecamy lekturę tej strony: ASD - nowa jakość w komorach napowietrzania